Skip to main content

ఒక రాత్రి... మరొక రాత్రి -- కోడూరి విజయకుమార్

"కనుల అంచులు తాకే నిదుర పడవకై ఇలా మెలకువ తీరాన యెదురు చూడవలసిందే యిక,
ఈ రాత్రి నదిని భారంగా ఈదవలసిందే..."
 కోడూరి విజయకుమార్ గారు వ్రాసిన
ఒక రాత్రి... మరొక రాత్రి -- కవితా సంపుటం లోని
అదే శీర్షిక తో వున్న కవితలోని మొదటి నాలుగు వాక్యాలతో మొదలైన ఆ అక్షర స్నేహం  మొదటి పేజీ నుండి చివరి పేజీ వరకూ నిరాఘాటంగా హృదయం వెంట ప్రవహించింది.
 అత్యంత నిరాడంబరమైన వాక్యాల నుంచి భావం ఒక్కో వర్ణంలో కి తర్జుమా అవుతూ, కవర్ పేజీ లోనీ వెన్నెలా, చీకట్ల దోబూచులాట లేదా నిర్మల స్నేహమా అనిపించేలా మనసు తో స్నేహిస్తుంది.  ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటూ మనమెటు పారిపోయినా మనసు మాత్రం
గాయపరచిన మాటల శకలాల్ని
ఒకటొకటిగా మోసుకు సాగవలసిందే
అని తీర్మానించేశా రు  విజయ్ కుమర్ గారు.

నిదురపడవ, మెలకువ తీరం, రాత్రి నది... యీ మూడు ప్రతీకలు తర్వాతి కవితల్లో వొచ్చే హృదయ గానానికి ముందు మాటలు మాత్రమే.

మొదటి కవితలో ఇంకా ముందు కెళ్తే,
దోసిపి పట్టిన హృదయం లో తాజా పుష్పమొకటి
ఎప్పటికైనా చేరుతుందని ఎదురు చూడడటం ఒక భ్రమ... అంటారు
సత్యమైనకూడా, ఇతరుల అనుభవాలు నిరూపిస్తున్నా కూడా ప్రతి మనసూ తన చుట్టూ నిర్మించుకునే అందమైన  ఆ కలల కల్లల గూడు ని ఎంతో సున్నితంగా చెప్తారు.

మాయమైన అడుగులూ, వెనక్కి వెళ్ళలేమన్న సత్యం... బొమ్మ బొరుసుల్లాగ నిత్యకృత్యం

ముఖాన్ని కప్పిన తడి చేతులతో
ఒక రాత్రి మరొక రాత్రి...
ఒక కవితా... మరొక కవితా.. అలా ముప్ఫైయారు కవితలూ

సుమధుర గీతంలా సాగుతుందని ఆశించే యాత్ర ఏదైనా
అంతిమంగా గాయాల గానంగా మిగులుతుందనే  ఎరుక 

విజయకుమార్ గారి కవితలన్నిటిలోనూ మనల్ని మునుకలు వేయిస్తుంది.


Comments

Popular posts from this blog

Science Behind NAMASKARAM

HOW TO DO IT


A. 'While paying obeisance to God, bring the palms together.
1. The fingers should be held loose (not straight and rigid) while joining the hands or palms.
2. The fingers should be kept close to each other without leaving any space between them.
3. The fingers should be kept away from the thumbs.
4. The inner portion of the palms should not touch each other and there should be some space between them.


Note: The stage of awakening of spiritual emotion (Bhav) is important to the seeker at the primary level. Hence, for awakening spiritual emotion (Bhav), he should keep space in between the joined hands, whereas a seeker who is at the advanced level should refrain from leaving such space in between the palms to awaken the unexpressed spiritual emotion (Bhav).


B. After joining the hands one should bow and bring the head forward.


C. While tilting the headforward, one should place the thumbs at the mid-brow region, i.e. at the point between the eyebrows and try to concentrate on the…

Shiv THANDAVA

NATARAJA COSMIC DANCE is not without a meaning, function and symbolism. When He decides at the opportune moment, he rises to dance, He takes on the functions of Brahma and Vishnu and creates and preserves the universe itself. He represents the aspect of the Supreme Being that continuously dissolves to recreate in the cyclic process of creation, preservation, dissolution and recreation of the universe. Lord Shiva is absolute which does not have any parents which never takes birth which is all alone without association with any of the creatures or creations enjoying in the Self.

God is the only one who is dependable for anybody or anything to surrender to as it is the only perennial Being. As Pashupati or the Lord of living beings , He is the Lord of all living creatures and their souls, be they devas or asuras or humans or other creatures - they all are ‘pashus’. The thandavas allegorically represents the five principle manifestations of eternal energy — creation, destruction, preserv…

కొన్ని పునర్జన్మలు

కొన్ని జ్ఞాపకాలు
సమాధి గోడల్ని చీల్చుకు వొచ్చే మర్రి మొలకలు

మెలకువని నిద్రపుచ్చే
స్వప్న గమకాలు

మయసభలాంటి
మోహ శిధిలాలు

 జ్ఞాపకాలెప్పుడూ ప్రతిద్వనిజనితాలే...

ప్రతిధ్వనుల్నీ
శృతి బద్ధం కమ్మంటే
రాగాలాపన వికృతమే

నిన్నని నేటిలో వెతుకులాట ఒక పెనుగులాట
లేనిది నిజమనుకోవడమొక మోహం

పదాలతో వీడ్కోళ్ళ విత్తులెన్ని చల్లుకున్నా
మనసులో నాటుకోవని తెలిసీ
 కాలం బీడుపోక
చిగుళ్ళేసే వేదనలు కొన్ని

మనసు చావలేదనీ
స్పందన బ్రతికే వుందనీ
ఊరడిస్తుంటాయి...